RWD

Publikacje

 • 29.05.2020

  Skuteczny podział majątku wspólnego to nie jest taki podział składników, który pozostał małżonkom w dniu rozwodu.

  W tym artykule postaram się wyjaśnić w prosty sposób, co należy brać pod uwagę w takich postępowaniach, a także dlaczego ważne jest sięgniecie pamięcią do początków małżeństwa. Z mojej obserwacji wynika, że często mylone jest pojęcie rozdzielności małżeńskiej majątkowej z podziałem majtku wspólnego. To pierwsze oznacza końcową datę gromadzenia majątku, której początkiem jest zawarcie związku, a to drugie podział tego, co zostało zgormadzone przez małżonków w okresie od dnia zawarcia związku do dnia ustanowienia rozdzielności małżeńskiej majątkowej.
 • 28.05.2020

  Podział majątku wspólnego po rozwodzie

  W momencie zawarcia związku małżeńskiego, o ile nie zostanie podpisana intercyza, powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju dobra materialne w postaci np. zarobków, oszczędności, nabytych ruchomości i nieruchomości oraz innych dochodów stają się własnością obojga małżonków. Ma to ogromne znaczenie w przypadku rozwodu – wówczas dokonanie podziału majątku może okazać się skomplikowaną operacją.
 • 29.05.2020

  Renta rodzinna czym jest i kto ma do niej prawo ?

  Renta rodzinna to świadczenie pieniężne przysługujące uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
 • 29.05.2020

  Czy komornik ma prawo naliczyć podatek VAT ?

  Postępowanie egzekucyjne wiąże się nie tylko z zajęciem kont bankowych czy też innych składników naszego majątku, ale również z wysokimi kosztami egzekucyjnymi które mogą znacząco powiększyć nasze zobowiązania. Do kosztów postępowania egzekucyjnego zaliczamy m.in.: koszty klauzuli wykonalności, opłatę egzekucyjną, wydatki gotówkowe, koszty doręczania korespondencji...
 • 28.05.2020

  Zamiana nieruchomości na dożywotnią rentę.

  Umowa dożywocia to nic innego jak przeniesienie własności nieruchomości, którą posiadamy w zamian za dożywotnie utrzymanie, co oznacza że nabywca powinien, w przypadku braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.
 • 28.05.2020

  Jeśli nie podejmiesz skutecznej obrony spłacisz cudzy dług!

  Coraz częściej w swojej praktyce spotykam się z problemem braku świadomości znaczenia sądowego nakazu zapłaty, który właśnie dostarczył nam listonosz. O takim nakazie zapłaty możemy dowiedzieć się również przy okazji zajęcia przez komornika sądowego rachunku bankowego, lub naszej emerytury z ZUS. Należy pamiętać, że w pierwszym przypadku musimy podjąć kroki prawne, zmierzające do wykazania że strona przeciwna nie ma racji, zaś w drugim przypadku czynności te będą nieco bardziej skomplikowane, jednak nie są to przypadki trudne.
 • 28.05.2020

  Nieuregulowany stan prawny nieruchomości co zrobić gdy nie znamy właściciela ?

  Znaczna część nieruchomości nie jest prawnie uregulowana, często nie znamy właściciela a naszą obecność w domu uzasadniamy zamieszkaniem rodziny od pokoleń. Zdarzają się umowy kupna – sprzedaży nieruchomości spisanej odręcznie, jednak forma taka jest nieważna i nie stanowi przejścia nieruchomości na kupującego. Brak regulacji prawnej takiej nieruchomości jest ryzykowny, nie mamy pewności czy nie przyjdzie do nas spadkobierca podając się za nowego właściciela okazując dokumenty
 • 13.07.2019

  Renta z tytułu niezdolności do pracy w najnowszych orzeczeniach sądowych

  Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: a) został uznany za niezdolnego do pracy, b) ma wymagany - stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - okres składkowy i nieskładkowy, c) niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie, np. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Zadzwoń
i umów się na spotkanie

tel:
669 134 666

• Bankowość i finanse

Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne

• Obsługa prawna przedsiębiorców.